تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان

لطفا به نکات زیر دقت نمایید :

  • به هر یک از نمایندگان جدید ( از کاربران قبلی نباشند ) یک شماره اختصاصی 3000 رایگان جهت ارسال و دریافت ارائه خواهد شد .
  • به کلیه نمایندگان خطوط عمومی سامانه تخصیص داده خواهد شد که کاربران نماینده هم قادر به استفاده از خطوط عمومی هستند .
  • تفاوت شماره اختصاصی و عمومی : از شماره های عمومی فقط در بخش ارسال منطقه ای (ارسال به بانک اطلاعاتی موجود در سامانه) و ارسال انبوه (ارسال به بیش از 100 شماره ) میتوان استفاده نمود ، این شماره ها در بین تمامی کاربران مشترک بوده و قابلیت دریافت نیز ندارند ، همچنین این شماره ها به صورت امانی در اختیار نمایندگان و کاربرانشان قرار میگیرد و پابلیک پیامک میتواند در هر زمان خطوط عمومی را با توجه به سیاست های خود از پنل کلیه کاربران و نمایندگان حذف نماید .
  • نمایندگان محترم میتوانند علاوه بر شماره های رایگان فوق الذکر به تعداد دلخواه شماره اختصاصی خریداری کرده و به کاربران خود تخصیص دهند .
خطوط 1000 هزینه خرید ( 1 ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
14 رقمی 900.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
14 رقمی سفارشی 1.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
13 رقمی 1.300.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
13 رقمی سفارشی 2.100.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
12 رقمی 2.650.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
12 رقمی سفارشی 4.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
11 رقمی 3.750.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
11 رقمی سفارشی 5.800.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
10 رقمی 5.300.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
10 رقمی سفارشی
9 رقمی
9 رقمی سفارشی 26.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
8 رقمی 58.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
8 رقمی سفارشی 98.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
خطوط 3000 هزینه خرید ( 1 ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
14 رقمی 190.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
12 رقمی 900.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
10 رقمی 1.150.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
خطوط 5000 هزینه خرید ( 1 ساله ) زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
14 رقمی 100.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
13 رقمی 150.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
12 رقمی 220.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
11 رقمی 420.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
10 رقمی 1.020.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان
9 رقمی 4.250.000 ریال 24 تا 48 ساعت yes تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان